Opis projektu

W ramach projektu chcemy rozwijać dialog i współpracę pomiędzy mieszkańcami i przedstawicielami lokalnego samorządu w Dzielnicy Podgórze, a także wspierać oddolną aktywność mieszkańców tej dzielnicy. W wyniku projektu, wypracujemy rekomendacje dotyczące komunikacji oraz przyjaznych i stałych form dialogu z mieszkańcami. Będziemy w tym zakresie ściśle współpracować z przedstawicielami Rady Dzielnicy, Urzędu Miasta Krakowa oraz Bjerkaker LearningLab z Norwegii. Czas realizacji projektu: XI.2021-IV.2023

Cele:

  • wzmacnianie aktywności mieszkańców w podejmowaniu oddolnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności
  • wzmacnianie współpracy lokalnej na poziomie dzielnicy
  • angażowanie mieszkańców do włączania się w dialog z samorządem
  • rozwijanie nowych form dialogu samorządu lokalnego mieszkańcami
  • wzrost wiedzy na temat funkcjonowania dzielnicy wśród mieszkańców Dzielnicy
  • wzrost wiedzy nt narzędzi partycypacyjnych i prowadzenia „dobrego dialogu”

Więcej informacji

Animacja lokalna – działania animacyjne prowadzone przez animatorów w dwóch wybranych podobszarach dzielnicy, w tym: mapowanie potrzeb i potencjałów lokalnej społeczności; analiza, planowanie i współorganizowanie działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby; rozwijanie platformy współpracy organizacji i podmiotów działających na rzecz/z mieszkańcami; współorganizacja wydarzeń integracyjnych z mieszkańcami dzielnicy.

Forum Dialogu Dzielnicowego – przestrzeń do budowania dialogu pomiędzy mieszkańcami i Radą Dzielnicy/Urzędem Miasta, w tym:

  • Cykliczne debaty wokół ważnych dla mieszkańców Podgórza kwestii
  • Otwarte warsztaty – zbieranie pomysłów na usprawnienia w komunikacji
  • Prace Grupy Roboczej – spotkania międzysektorowe służące wypracowaniu rekomendacji dla Urzędu Miasta dotyczące prowadzenia procesów dialogu i konsultacji

Bank Wspierania Partycypacji – doradztwo i konsultacje dla mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z Podgórza w tematach związanych z ich aktywnością na rzecz społeczności lokalnej/rozwoju dzielnicy (m.in. planowanie przestrzenne; ochrona środowiska; prawo miejskie; zrównoważony transport, etc)

Akademia Dobrego Dialogu –  cykl warsztatów dla lokalnych liderów poświęcony metodom komunikacji, dobrego dialogu, współpracy, narzędziom partycypacji, rozwiązywaniu konfliktów.

Kampania nt Rady Dzielnicy –  kampania przybliżająca mieszkańcom jaką funkcję pełni Rada Dzielnicy, w jaki sposób może być dla nich użyteczna, a także prezentująca sylwetki radnych dzielnicowych

Wizyta studyjna – przedstawiciele realizatorów projektu odwiedzą norweskiego partnera Bjerkaker Learning Lab (Oslo, Norwegia) aby poznać know-how i metody edukacji dorosłych w obszarach dot. partycypacji społecznej oraz demokracji uczestniczącej .

Logo projektu Podgórska Przestrzeń Dobrego Dialogu i Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Grafika z logotypem Biura Edukacji i Finansów i tekstem: Praca księgowy, księgowa
Grafika zapraszające na ogólnopolską konferencję Miejsca Otwarte
Konferencja HR w NGO
Grafika z logotypem Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i tekstem: Praca dyrektor, dyrektorka finansowo-administracyjna i doradca, doradczyni dla organizacji pozarządowych
Grafika przedstawia logo fundacji BIS oraz tekst praca specjslista/tka do spraw COP
Obrazek z logo Fundacji BIS i tekstem praca pomoc księgowej

PARTNERZY: