Oferta płatna dla NGO

Grafika z tekstem HR w NGO. Na dole logo BIS i tekst skuteczne NGO

HR w NGO

Dołącz do NGO, które zauważyły, że najwyższy czas na poukładanie HR w ich organizacjach. Skorzystaj z naszych szkoleń, konsultacji, mentoringu lub coachingu i spraw, aby Twoja organizacja była przyjaznym miejscem pracy.

Pomożemy Ci wyjść z chaosu organizacyjnego i odzyskać radość liderowania ludźmi.

Przykładowe tematy, w których możemy Cię wesprzeć:

 • efektywna rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników,
 • planowanie rozwoju pracowniczego, w tym rozmowy rozwojowe,
 • konstruktywna komunikacja w zespole,
 • skuteczne delegowanie zadań,
 • badania satysfakcji i zaangażowania pracowników,
 • opracowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego, dostępnego w Twojej NGO

i wiele innych!

Pozostałe szkolenia i wsparcie

Pracujemy na rzecz współdziałania organizacji pozarządowych wewnątrz sektora, uczymy dialogu z samorządami. Pokazujemy możliwości płynące ze wspólnych działań mieszkańców i integracji. Uczymy zarządzania projektami i zasobami oraz koordynowania działań. Pokazujemy różne źródła finansowania działalności i uczymy korzystania z nich. Przekładamy język i przepisy administracji na język NGO.

Tematy szkoleń i warsztatów

 • Zakładanie, prowadzenie i finansowanie działalności organizacji pozarządowych
 • Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami
 • Współpraca wewnątrz sektora
 • Przygotowywanie dokumentów strategicznych
 • Prowadzenie konsultacji społecznych
 • Aktywizacja społeczna
 • Pisanie wniosków adekwatnych do aktualnych wytycznych
 • Prowadzenie księgowości
Tekst Pozostałe szkolenia i wsparcie. Na dole logo BIS i napis skuteczne NGO
Grafika z tekstem wizyty studyjne, na dole logo BIS i tekst skuteczne NGO

Wizyty studyjne

Przygotowujemy i prowadzimy wizyty studyjne. Dopasowujemy harmonogram i zakres do edukacyjnych potrzeb uczestników. Jesteśmy wnikliwymi obserwatorami, proponującymi kreatywne rozwiązania. Inspirujemy i pokazujemy dobre praktyki z funkcjonowania organizacji pozarządowych, a także podmiotów ekonomii społecznej.

Oferujemy wizyty studyjne do:

 • Innowacyjnych i sprawnie zarządzanych organizacji pozarządowych
 • Podmiotów ekonomii społecznej
 • Naszych miejscowości tematycznych
 • Nowoczesnych samorządów

Biuro rachunkowe

Co oferujemy?

Prowadzimy pełną księgowość dla fundacji i stowarzyszeń, rozliczamy również projekty finansowane m.in. ze źródeł publicznych. Starannie pilnujemy terminów, dokumentów i rozliczeń, co pozwala się naszym NGO skupić na realizacji działań statutowych. Jesteśmy na bieżąco w tematach nowych przepisów i informujemy naszych Klientów o wszelkich zmianach dotyczących ich organizacji.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont (dostosowanego do potrzeb organizacji) i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczania działalności statutowej i pozostałej (odpłatnej, gospodarczej)
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń dotacji i grantów
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i
 • rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

Obsługę kadrowo-płacową, w tym:

 • sporządzanie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło),
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji ZUS (zgłoszenia, rozliczenia),
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie).

Sporządzenie sprawozdania finansowego wraz z przygotowaniem uchwał zatwierdzających
sprawozdanie finansowe oraz przygotowanie wniosku do KRS zatwierdzającego bilans

Szkolenie z zagadnień księgowych związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowych

Grafika z tekstem biuro rachunkowe. Na dole logo BIS i tekst skuteczne NGO

Dla kogo?

Dla organizacji, które potrzebują wsparcia, motywacji, inspiracji i pomocy w rozwoju i w realizacji swoich działań.

Jak skorzystać o oferty?

Zapraszamy do kontaktu z naszą koordynatorką Agnieszką Ogrodnik

agnieszka.ogrodnik@bis-krakow.pl +48 535 879 432