Deklaracja dostępności strona internetowa Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych dla niektórych grafik
 • w niektórych sekcjach pojawiają się błędy kontrastu pomiędzy tekstem, a tłem
 • niektóre sekcje strony są niedostępna dla technologii asystujących
 • niektóre zamieszczone w formie plików PDF są niedostępne cyfrowo
 • zamieszczone załączniki w formie skanów są niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Utilitia Sp. z o.o..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Wychowaniec.
 • E-mail: katarzyna.wychowaniec@bis-krakow.pl
 • Telefon: +48 797 917 904

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji Biuro Inicjatyw Społęcznych
 • Adres: ul. Krasickiego 18, 1 piętro
 • E-mail: biuro@bis-krakow.pl
 • Telefon: + 48 12 412 15 24

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych mieści się przy ul. Krasickiego 18 w Krakowie. 
 • W budynku, w którym mieści się siedziba Fundacji nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Biuro Fundacji znajduje się na 1 piętrze
 • Do Biura Fundacji można dostać się klatką schodową
 • W budynku nie ma windy
 • W budynku znajduje się schodołaz
 • W biurze Fundacji znajduje się korytarz, który jest przystosowany do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • Szerokości drzwi prowadzących do biur w siedzibie Fundacji nie są przystosowane do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • Szerokość drzwi toalety i sali szkoleniowej są przystosowane do do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
 • Toaleta w siedzibie Fundacji jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnisprawnościami ruchowymi i poruszającymi się na wózkach
 • Do sali szkoleniowej prowadzi podjazd przystosowany do do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 • W budynku oraz w siedzibie Fundacji nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna 
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online