Dialog i współpraca

O NAS

W grudniu 2008 roku powołaliśmy Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, niezależną organizację, która ma na celu wpieranie rozwoju i współpracy sektora pozarządowego w Małopolsce.

NASZA MISJA

Chcemy, żeby mieszkańcy w dialogu i współpracy decydowali o sprawach, które ich dotyczą.  Zależy nam, aby organizacje pozarządowe poprzez zaangażowanie ludzi skutecznie realizowały swoją misję. Uczestniczymy w dialogu na rzecz tworzenia lepszego prawa sprzyjającego aktywności społecznej i obywatelskiej.

Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby  działać profesjonalnie i konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego.
Przedstawiciele BIS są wybierani do Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego, Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, są członkami komisji konkursowych, doświadczonymi ekspertami w tematyce rozwoju organizacji, ekonomii społecznej, partycypacji i współpracy lokalnej.  Wszystkie projekty realizujemy we współpracy z organizacjami i samorządami w Małopolsce.

Należymy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, która działa na rzecz wzmacniania sektora pozarządowego w Polsce.

KALENDARIUM

 • XII 2007

  podpisaliśmy akt notarialny powołania Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

 • 2009

  przystąpienie do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”

 • 2010

  powstaje i rozwija się Regionalne Centrum Wolontariatu

 • 2013

  – testujemy w 6 samorządach Inicjatywę lokalną
  – testujemy model Dzielnicowego Centrum Obywatelskiego w Krakowie

 • 2014

  – realizujemy Program FIO Małopolska Lokalnie
  – BIS otrzymał certyfikat Sieci „SPLOT” w obszarach: Centrum Aktywności Obywatelskiej, Centrum Organizacji Pozarządowych
  – Regionalne Centrum Wolontariatu jest odrębną organizacją
  – Nagroda Grand Prix „Kryształy Soli” Marszałka Województwa Małopolskiego

 • 2015

  – prowadzimy Centrum Obywatelskie w Krakowie razem z RCW i Pracownią Obywatelską
  – testujemy pilotażowy program dla dzielnic „Radni – liderzy – politycy lokalni”

BIS 2008 – 2017

18930

osób zangażowanych
w przedsięwzięcia lokalne

352

grup inicjatywnych
wspartych proceduralnie i finansowo

1687

organizacji w Małopolsce korzysta
z oferty rozwoju BIS

1574

szkoleń

5613

konsultacji

300

organizacji zaangażowanych
w konsultacje społeczne

W 2014 roku otrzymaliśmy nagrodę Kryształy Soli od Marszałka Województwa Małopolskiego „za niezwykłe zaangażowanie na rzecz wzmacniania potencjału sektora pozarządowego, integrację oraz profesjonalizację III sektora oraz budowanie mostów pomiędzy mieszkańcami, organizacjami i samorządami”.

CO ROBIMY

Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby działać profesjonalnie i konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego.

Realizujemy trzy Programy merytoryczne:

ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

Zaangażowani mieszkańcy, którzy biorą „sprawy w swoje ręce” to lepiej funkcjonujące wspólnoty.

RozwińZwiń
Co robimy - mieszkańcy

Dążymy do sytuacji, w której ludzie będą się interesowali sprawami dotyczącymi ogółu mieszkańców. Dzięki znajomości swoich reprezentantów, liderów lokalnych, a także swoich praw i obowiązków obywatelskich będą chcieli i potrafili jednoczyć siły by wspólnie działać na rzecz „dobra wspólnego”. Wspierając grupy mieszkańców chcemy pokazywać możliwości, takie jak: współpraca grup z instytucjami, partnerstwa lokalne, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, czy budżet obywatelski.

308 grup inicjatywnych
otrzymało wsparcie finansowe i proceduralne w działaniach na rzecz społeczności.

Dzięki programom Fundacji w realizację przedsięwzięć lokalnych zaangażowało się 16 076 osób

OBYWATELSKIE ORGANIZACJE

Obywatelskie organizacje są przestrzeniami do twórczej aktywności ludzi i są formalnymi partnerami dla samorządów w realizacji potrzeb społecznych.

RozwińZwiń
Co robimy - organizacje

Przed organizacjami stoi szereg wyzwań. Oto przykładowe:

jak zwiększać zasięg swojego oddziaływania? Jak włączać mieszkańców do działań? Z kim i jak współpracować? Jak dbać o współpracowników? Jak zarządzać organizacją?

Podnoszenie efektów działań organizacji wymaga od grupy zaangażowanej w stowarzyszenie czy fundację szeregu umiejętności i systematycznego podnoszenia kompetencji. Tylko świadome organizacje, znając procedury i potrzeby mieszkańców, mogą być liczącymi się partnerami dla samorządów w realizacji wspólnych zadań. Mamy aktualne informacje dotyczące szans i możliwości dla przedstawicieli organizacji.

Ponad 1000 organizacji skorzystało z oferty edukacyjnej BIS w zakresie współpracy, rozwoju działań organizacji, ekonomii społecznej.

Dla liderów społecznych, organizacji i samorządowców zrealizowaliśmy 1500 szkoleń i 5438 konsultacji.

DIALOG I WSPÓŁPRACA

To nasze naczelne zasady, które realizujemy w działaniu na rzecz rozwoju aktywności społecznej i budowania silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego w Małopolsce.

RozwińZwiń
Co robimy - dialog

Myślimy o organizacjach i aktywności społecznej w szerszym kontekście wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to włączenia szerokiej reprezentacji organizacji w dialog i współpracę na rzecz tworzenia lepszego prawa, rozwijanie współpracy z samorządami i biznesem, zmianę postaw społecznych. Chodzi o poczucie odpowiedzialności nie tylko za sprawy, którymi się zajmujemy branżowo w organizacji, ale również o spojrzenie „z lotu ptaka” na potrzeby sektora pozarządowego. Współpraca i zaangażowanie prowadzi nas do wspólnych sukcesów!

 1. Najważniejsze wydarzenia z udziałem BIS istotne dla sektora pozarządowego w Krakowie
 • powołanie Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich, którego celem było wzmacnianie współpracy organizacji z samorządem w Krakowie
 • Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego
 • wypracowana przez środowisko koncepcja Centrum Obywatelskiego
 • uruchomienie Centrum Obywatelskiego
 1. Najważniejsze działania z udziałem BIS istotne dla rozwoju sektora pozarządowego w Małopolsce
 • sukcesy rzecznicze dot. tworzenia Wieloletniego Programu Współpracy samorządów z organizacjami w Małopolsce, utworzenia Funduszu Wkładów Własnych w woj. Małopolskim
 • powołanie w 2015 roku Federacji Małopolska Pozarządowa i współpraca z 30 organizacjami, w kierunku budowania silnego i wiarygodnego sektora