Oferta płatna dla samorządów

grafika z tekstem szkolenia i wsparcie, na dole logo BIS i tekst otwarty samorząd

Szkolenia i wsparcie

Uczymy komunikacji z trzecim sektorem i pokazujemy jak wykorzystywać jego potencjał. Szkolimy z narzędzi współpracy z mieszkańcami, by wspólnie z nimi rozwijać potencjał dzielnic, miejscowości i regionów. Działamy na rzecz budowania silnego sektora pozarządowego, który wesprze administrację w realizacji najważniejszych zadań. Usamodzielniamy organizacje. Uczymy zarządzania projektami i zasobami oraz koordynowania działań. Pokazujemy różne źródła finansowania działalności i uczymy korzystania z nich. Niektóre organizacje profesjonalizujemy, a innym stwarzamy warunki dla rozwoju pasji. Integrujemy,sieciujemy i budujemy ramy współpracy wewnątrz sektora.

Tematy, z których m.in. szkolimy:

 • Zakładanie, prowadzenie i finansowanie działalności organizacji pozarządowych
 • Współpraca organizacji pozarządowych z samorządami
 • Współpraca wewnątrz sektora
 • Przygotowanie dokumentów strategicznych
 • Prowadzenie konsultacji społecznych
 • Aktywizacja społeczna
 • Pisanie wniosków adekwatnych do aktualnych wytycznych

Organizacja konferencji

Organizujemy konferencje i fora dla organizacji pozarządowych, które pozwalają na podjęcie i rozwinięcie wybranych tematów kompleksowo i  wieloaspektowo a jednocześnie sprzyjają integracji środowiska NGO i zacieśnienia współpracy z samorządem. Konferencje nie oznaczają dla nas jedynie
wykładów – włączamy uczestników proponując moduły warsztatowe i panele dyskusyjne.

W ramach konferencji:

 • Opracowujemy szczegółową koncepcję i harmonogram konferencji
 • Przygotowujemy materiały promocyjne – zaproszenie na wydarzenie, materiały do mediów społecznościowych
 • Prowadzimy poszczególne moduły zarówno te mające charakter integracyjny jak i merytoryczny
 • Podsumowujemy konferencję i przesyłamy uczestnikom prezentacje z wydarzenia

Przykładowe tematy konferencji:

 • Źródła finansowania organizacji pozarządowych
 • Budowanie wizerunku organizacji i promocja
 • Angażowanie zespołu i środowiska lokalnego do współpracy
 • Współpraca międzysektorowa
 • Metodologia przygotowania projektu partnerskiego
Grafika z tekstem organizacja konferencji, na dole logo BIS i tekst otwarty samorząd

Grafika z tekstem obsługa centrum organizacji pozarządowych, na dole logo BIS i tekst otwarty samorząd

Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych

Kompleksowo wspieramy samorządy w prowadzeniu Centrów Organizacji Pozarządowych. Pracujemy nad rozwojem NGO, ich samodzielnością w pozyskiwaniu środków finansowych, wzajemną pomocą oraz nad budowaniem świadomości mieszkańców na temat organizacji, które działają w okolicy.

W ramach Centrum Organizacji Pozarządowych:

 • Prowadzimy dyżury konsultacyjne i mentoring
 • Pomagamy organizacjom w pisaniu wniosków o finansowanie
 • Organizujemy szkolenia
 • Prowadzimy doradztwo księgowe i prawne
 • Moderujemy spotkania sieciujące i integracyjne dla NGO
 • Organizujemy Dni Organizacji Pozarządowych dla mieszkańców
 • Promujemy działania NGO (facebook, newsletter)

Badania i ewaluacja

Diagnozujemy i rozpoznajemy problemy i potrzeby, tak by wypracować efektywne rozwiązania. Działamy kompleksowo uwzględniając różne etapy pracy nad dokumentami strategicznymi – od zaprojektowania metodologii i całych procesów, przez diagnozę, aż do wypracowania rozwiązań. Przeprowadzamy ewaluacje – sprawdzamy czy cele zostały zrealizowane, wyciągamy wnioski i proponujemy rozwiązania.

Prowadzimy:

 • Badania ilościowe
 • Badania jakościowe
 • Analizy danych
 • Diagnozy społeczne
 • Ewaluację
Grafika z tekstem badania i ewaluacja. Na dole logo BIS i tekst otwarty samorząd

Grafika z tekstem procesy partycypacyjne, na dole logo BIS i tekst otwarty samorząd

Procesy partycypacyjne

Demokratyzujemy mechanizmy sprawowania władzy. Pomagamy realizować wyzwanie jakim jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami w taki sposób, aby uzyskane od nich informacje i deklaracje miały rzeczywisty wpływ na jakość i efekty zarządzania samorządem.

W ramach procesów partycypacyjnych:

 • Przygotowujemy samorządy do wdrożenia
  • inicjatywy lokalnej
  • budżetu obywatelskiego ( wraz z procedurami, planowaniem, wdrażaniem  procesu i uwzględnieniem kluczowych ryzyk)
 • Przygotowujemy i prowadzimy procesy tworzenia Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy z organizacjami
 • Planujemy i przeprowadzamy dowolny proces konsultacji społecznych:
  • dla dokumentów rewitalizacyjnych
  • dla wszelkich dokumentów lokalnych
 • Moderujemy i przeprowadzamy spotkania z mieszkańcami

Wizyty studyjne

Przygotowujemy i prowadzimy wizyty studyjne. Dopasowujemy harmonogram i zakres do edukacyjnych potrzeb uczestników. Jesteśmy wnikliwymi obserwatorami, proponującymi kreatywne rozwiązania. Pokazujemy dobre rozwiązania z funkcjonowania urzędów, organizacji pozarządowych,
a także podmiotów ekonomii społecznej.

Oferujemy wizyty studyjne do:

 • Nowoczesnych samorządów
 • Innowacyjnych i sprawnie zarządzanych organizacji pozarządowych
 • Podmiotów ekonomii społecznej
 • Naszych miejscowości tematycznych
Grafika z tekstem Wizyty studyjne, na dole logo BIS i tekst otwarty samorząd

Grafika z tekstem biuro rachunkowe. Na dole logo BIS i tekst otwarty samorząd

Biuro rachunkowe

Zgodnie z przepisami samorządy mogą finansować księgowość lokalnym organizacjom pozarządowym. Zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego, które chciałaby usprawnić rozliczanie z organizacjami publicznych pieniędzy i tym samym wesprzeć lokalne ngo w obszarze księgowości. Doskonale zdajemy sobie sprawę z przeszkód, jakie organizacje pozarządowe mogą napotkać, próbując rozliczać swoje działania i wiemy, jakie problemy może to generować dla gminy. Jesteśmy po to, by takich problemów uniknąć.

Oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym:
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości
  • opracowanie zakładowego planu kont (dostosowanego do potrzeb organizacji) i jego wdrożenie
  • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczania działalności statutowej i pozostałej (odpłatnej, gospodarczej)
  •  prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń dotacji i grantów
  • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
  • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
  • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i
  • rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
  • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
  • monitoring należności i zobowiązań
 • obsługę kadrowo-płacową, w tym:
  • sporządzanie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło)
  • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
  • prowadzenie dokumentacji ZUS (zgłoszenia, rozliczenia)
  • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
  • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
  • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
  • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych
  • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
  • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe: PIT 4,PIT 8A)
  • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
  • sporządzanie zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)

– Sporządzenie sprawozdania finansowego wraz z przygotowaniem uchwał zatwierdzających
sprawozdanie finansowe oraz przygotowanie wniosku do KRS zatwierdzającego bilans
– Szkolenie z zagadnień księgowych związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowych

Dla kogo?

Dla samorządów, które chcą rozwijać potencjał organizacji pozarządowych i swoich mieszkańców jako partnerów w dialogu społecznym.

Jak skorzystać z oferty?

Zapraszamy do kontaktu z naszą koordynatorką Agnieszką Ogrodnik,
agnieszka.ogrodnik@bis-krakow.pl +48 535 879 432