Opis projektu

Miejsca Aktywnych Mieszkańców

Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową, w okresie od lipca 2018r. do czerwca 2021r.

Wartość projektu: 1 897 188,00 zł
Dofinansowanie w kwocie: 1 828 428,00 zł
Wkład UE: 1 788 858,57 zł

Więcej informacji

MAM to nowatorskie podejście do idei centrum społecznościowego. Przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni. To miejsce współtworzone przez mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządowych. 

Centrum społecznościowe to idea funkcjonowania miejsca, które pozwala mieszkańcom na wspólną aktywność społeczną i obywatelską. Na przestrzeni lat, takie ośrodki, wspierają społeczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

„Organizowanie społecznościowe ma na celu zaangażowanie ludzi do dbania o swoje otoczenie i zabierania głosu w ważnych dla nich kwestiach oraz osiągnięcie długofalowych i trwałych zmian w społeczności. Bez względu na miejsce (osiedle, wieś czy miasto) i temat (zwiększenie liczby pojemników na odpady, remont starego placu zabaw, zablokowanie budowy wieży transmisyjnej czy poprawa połączeń komunikacji publicznej w mieście), pozwala pokazać zwykłym obywatelom, że mogą mieć wpływ na swoje środowisko i być aktywnymi aktorami w przestrzeni publicznej.” – źródło: „Wprowadzanie zmian w społecznościach lokalnych – przewodnik dla organizatorów społecznościowych”, Iwona Nowak

Bazując na doświadczeniach istniejących centrów społecznościowych stworzyliśmy model, który łączy istniejące formy działalności z nowatorskimi elementami współpracy JST, NGO i mieszkańców.

Miejsce Aktywności Mieszkańców będzie działać zgodnie z następującymi wartościami: 

Sprawczość – MAM buduje poczucie wpływu, daje moc do działania, rozwija umiejętności miękkie i pomaga inspirować.

Wzajemność – MAM daje możliwość bycia częścią społeczności, włączania się i czerpania satysfakcji z działań na rzecz dobra wspólnego.

Otwartość – MAM jest otwarte dla każdego mieszkańca.

Współodpowiedzialność – MAM jest tworzony wspólnie przez wszystkich jego odbiorców, to miejsce na które wspólnie wpływamy, ale też wspólnie o nie dbamy i odpowiadamy za jego kondycję

Aktualności

Wizyta studyjna – 14-18.01.2019 r.

Wizytą studyjną u naszego słowackiego partnera oficjalnie wystartowaliśmy z  projektem “Miejsc Aktywności Mieszkańców”.

Z naszym wsparciem w miastach partnerskich, Chrzanowie i Nowym Sączu, powstaną centra społecznościowe, przeznaczone dla wszystkich tych, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni.

Poznaliśmy doświadczenia centrów społecznościowych w Bańskiej Bystrzycy i Zwoleniu (Komunitné centrum Sásová, Občianske centrum „OKO” Zvolen-Západ, Komunitné centrum Fončorda).
O szczegółach projektu będziemy pisać już wkrótce!

Grafika z informacją Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logami Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flagą Polski, logiem UE i napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny