Opis projektu

Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Celem projektu jest rozwinięcie potencjału min. 100 małopolskich organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego na terenie Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji

Oferta

Czy wiecie, że 43% Polaków i Polek uważa, że organizacje pozarządowe rozwiązują ważne problemy społeczne w ich sąsiedztwie, a 58% sądzi, że NGO działają skuteczniej niż instytucje państwowe*? Razem możemy zwiększyć tę liczbę!

MORSO (Marszałkowski Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) to miejsce pierwszego kontaktu dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców, którzy chcą pracować społecznie na rzecz innych.
MORSO powstał dla Was, ponieważ chcemy kompleksowo wzmacniać Waszą działalność w III sektorze i pracę obywatelską poprzez wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Pomagamy Wam rozwijać się, czyli m. in. diagnozować potrzeby odbiorców, rekrutować wolontariuszy, pozyskiwać fundusze, a także doradzamy w zakresie strategii rozwoju w Waszych organizacjach. W projekcie mogą wziąć udział młode organizacje i te, które
działają dłużej.

W związku z tym przygotowaliśmy szereg bardzo atrakcyjnych wydarzeń:

 1.  Otwarcie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID), który będzie punktem styku organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i mieszkańców. Wspomniane grupy uzyskają kompleksowe wsparcie informacyjne, doradztwo i mentoring. PID będzie dostępny w punkcie
  stacjonarnym i kilku mobilnych, w których będzie można skorzystać z:

  • doradztwa ogólnego – dotyczy takich zagadnień jak m.in. zakładanie i prowadzenie organizacji, pomoc w tworzeniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji NGO, uchwał, regulaminów protokołów potrzebnych w codziennej pracy, sprawozdawczości w NGO, różnych aspektów finansowania organizacji i inicjatyw obywatelskich, w tym – pozyskiwania
   funduszy; pisania i rozliczania projektów; konsultacji wniosków aplikacyjnych, wsparcia w tworzeniu projektów do budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej. Udzielimy min. 60 porad stacjonarnych oraz min. 25 porad w punktach mobilnych.
  • doradztwa specjalistycznego – z zakresu prawa, finansów, księgowości, współpracy JST – NGO, ochrony danych osobowych w organizacjach oraz innych bardziej specjalistycznych tematów wynikających z bieżących potrzeb organizacji i aktywistów. Doradztwo udzielane będzie w Punkcie stacjonarnym w godzinach jego pracy oraz mobilnych punktach.
  • mentoringu będzie koncentrować się m.in. na zdiagnozowaniu sytuacji organizacji (ad hoc), połączeniu pragmatycznych celów organizacji dotyczących znalezienia źródła finansowania z szerszą, strategiczną perspektywą, stworzeniu indywidualnego harmonogramu adekwatnych źródeł finansowania (ze środków publicznych i  prywatnych), zidentyfikowaniu innych problematycznych kwestii (dot. organizacji  pracy, zaangażowania ludzi, finansów) i wypracowaniu indywidualnego rozwiązania dla nich. W ramach mentoringu odbędzie się cykl ok. 3 – 7 spotkań, w okresie 2 – 5 miesięcy.
   Czas realizacji: 15 czerwca – 31 grudnia 2018 r.
 2. Działania edukacyjne – seminaria, szkolenia, warsztaty. Przykładowe tematy szkoleń:
  • Księgowość w organizacji pozarządowej
  • Jeśli nie dotacje to co? Niepubliczne źródła finansowania działań społecznych
  • Status OPP – dla kogo i dlaczego warto?
  • Nowe technologie w pracy NGO
  • Crowdfunding w NGO
  • Współpraca z biznesem – szanse i wyzwania
  • Pozafinansowe możliwości współpracy z samorządem lokalnym
  • Planowanie strategiczne w NGO
  • Promocja i PR w organizacji pozarządowej
  • Zarządzanie zespołem w NGO
  • Współpraca w grupie i zarządzanie zespołem
  • Jak się komunikować w grupie aby skutecznie realizować cele?
  • Liderzy grup nieformalnych – liderem trzeba się urodzić czy można nim zostać?Zostanie również uruchomiona Akademia Koordynatora Projektu, która jest skierowana przede wszystkim do młodych organizacji, bez dużego doświadczenia w tworzeniu i realizacji projektów. Będzie można przećwiczyć proces tworzenia projektów, zaczynając od diagnozy problemu, formułowania celów, rezultatów działań, kończąc na sprawozdawczości. Planowane jest zorganizowanie 2 wydarzeń o charakterze edukacyjnym w każdym z 5 wymienionych powiatów.
   Czas realizacji: 1 września – 31 grudnia 2018 r.
 3. Sieciowanie, animacja lokalna i budowanie partnerstw:
  •  lokalne spotkania inauguracyjne, które odbędą się w każdym z powiatów subregionów KOM. Inauguracje mają na celu poznanie się organizacji i grup nieformalnych działających w danym powiecie oraz wymiana doświadczeń we współpracy z samorządem. Realizacja: 15 czerwca – 15 lipca.
  • spotkania branżowe – dla organizacji działających w tych samych obszarach tematycznych, np. edukacji, wychowaniu, sporcie, rozwoju lokalnym itp. Realizacja: wrzesień – grudzień 2018 r.
  • animacja lokalna – dla grup chętnych na spotkanie z animatorką lub tych, które potrzebują doradztwa, chcą założyć organizację pozarządową lub skorzystać z dofinansowania FIO. Realizacja: wrzesień – grudzień 2018 r.
  • Forum Inicjatyw Pozarządowych – coroczna impreza organizowana od 5 lat przez Fundację BIS. FIP jest lokalną wersją OFIP (Forum Ogólnopolskiego Inicjatyw Pozarządowych) i ma na celu integrację środowiska, tworzenie przestrzeni dla analizy trendów, potrzeb i możliwości w corocznej perspektywie oraz podejmowanie ważnych tematów dla organizacji pozarządowych. Event dzieli się na 2 części: konferencyjną (panel specjalistów i dyskusja) oraz aktywizującą,  służącą wymianie kompetencji społecznych i integracji. W imprezie weźmie udział około 80 przedstawicieli środowiska NGO. Realizacja: październik 2018 r.
  • otwarty bal NGO. Wydarzenie odbywa się w ramach Święta Organizacji Pozarządowych, a zasięgiem obejmuje nie tylko Kraków, ale również powiat krakowski, miechowski, proszowicki i wielicki. Bal będzie okazją do świętowania po Tygodniu Otwartym organizacji pozarządowych, na który zapraszani są nie tylko przedstawiciele NGO, ale też wolontariusze, osoby działające społecznie od niedawna i od dłuższego czasu, małopolskie aktywistki i aktywiści. Podczas balu można zaprezentować swoje sukcesy, wymienić się kontaktami i stworzyć okazję do animacji zabawy. W wydarzeniu weźmie udział ok. 80 osób. Realizacja: październik 2018 r.
  • wsparcie w poszukiwaniu partnerów i zawiązywaniu partnerstw dla realizacji projektów. Animator ds. sieciowania będzie udzielał wsparcia organizacjom, które chcą realizować partnerskie projekty. Realizacja: 15 czerwca – 31 grudzień 2018 r.
 4. Punkt pośrednictwa wolontariatu.
  • rekrutacja kandydatów na wolontariuszy
  • pozyskiwanie ofert pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach
  • promocja idei wolontariatu wśród zamieszkujących subregion KOM
  • promocja ofert wolontariatu stałego i akcyjnego
  • udzielanie porad dotyczących wolontariatu
  • spotkania promocyjno-edukacyjne, warsztaty obywatelskie dla młodzieży szkolnej.Realizacja: 15 czerwca – 31 grudnia 2018 r.

*Źródło: http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1638853.html


Projekt MORSO potrwa od 15 czerwca do 31 grudnia 2018 r.
UWAGA: 9.07.2018 zapraszamy na pierwsze spotkanie inauguracyjne w siedzibie MORSO w Krakowie przy ul. Krasickiego 18, I piętro w godzinach 17:00 – 19.00.

Aktualności