Opis projektu

Jaki jest cel lub cele projektu?

Celem głównym zadania jest współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Miejskiej Chrzanów, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt. 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie polegająca na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ww. ustawy poprzez utworzenie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Cele szczegółowe:

 • dalsze podnoszenie poziomu wiedzy, profesjonalizacja realizacji zadań publicznych, podnoszenie
  standardu usług organizacji pozarządowych;
 • dalsze wzmacnianie potencjału i aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie
  Gminy Chrzanów;
 • dalsze zwiększanie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na
  terenie Gminy Chrzanów w działalność obywatelską i społeczną.

Miejsce:

Chrzanów

Okres realizacji:

01.03-31.12.2024

Nazwa projektu:

Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych Chrzanów_2.0

Mobilne Centrum Organizacji Pozarządowych  jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Chrzanów.

Więcej informacji

 1. Przeprowadzenie minimum 80 godzin grupowych lub indywidualnych konsultacji/doradztwa o charakterze ogólnym dla NGO;
 2. Przeprowadzenie 10 godzin grupowych lub indywidualnych konsultacji/doradztwa specjalistycznego w tym m. in.: prawne i księgowe;
 3. Wydawanie comiesięcznego newslettera (min. 8 newsletterów);
 4. Prowadzenie grupy na Facebooku;
 5. Prowadzenie aktualizowanego harmonogramu ogłoszeń konkursowych na dotacje/doradztwo dla NGO;
 6. Organizacja 4 grupowych spotkań dla NGO, w tym szkoleń i spotkań sieciujących