Opis projektu

Cel projektu:

Głównym celem projektu „Ambasador rewitalizacji – Grzegórzki-Wesoła – nowe rozdanie” jest zainicjowanie praktycznych działań
ukierunkowanych na wyzwalanie i animowanie potencjału społecznego i integracji różnorodnych aktorów przestrzeni społecznej
zamieszkujących bądź przebywających na terenie obszaru Grzegórzki-Wesoła. Wyznaczenie tego terenu jako obszaru zdegradowanego w
sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej i technicznej, a także uwzględnienie go w Gminnym Programie
Rewitalizacji, pozwala na zaprojektowanie adekwatnych, konkretnych działań, wspierających odpowiadanie na ważniejsze wybrane potrzeby
jego mieszkańców.

Miejsce:

Kraków – Dzielnica II Grzegórzki, a w szczególności w obszarze ulic: Kopernika, Śniadeckich, Św. Łazarza,
Grzegórzeckiej, Daszyńskiego, Masarskiej, Chodkiewicza, Fabrycznej, Rzeźniczej

Okres realizacji:

01.06-31.12.2024

Nazwa projektu:

Ambasador rewitalizacji

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa

Więcej informacji

 1. Stała praca animacyjna zdalnie i w terenie (czerwiec-listopad 2024r)
 2. Cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych w zakresie rewitalizacji
  – I spotkanie: Warsztat/spotkanie sieciujące dla lokalnych organizacji pozarządowych, liderów, instytucji i przedstawicieli lokalnego samorządu
  (lipiec 2024r)
  – II spotkanie: Spotkanie warsztatowe dla mieszkańców – o co chodzi z rewitalizacją i jak budować lepsze sąsiedztwo (lipiec-sierpień 2024r)
  – III spotkanie: Inspiratorium Grzegórzek-Wesołej – spotkanie warsztatowe z uwzględnieniem najważniejszych aktorów obszaru (sierpień-wrzesień 2024r)
 3.  Cykl wydarzeń dla interesariuszy rewitalizacji
  – I wydarzenie: Spacer badawczy po wybranych terenach obszaru zdegradowanego, o charakterze włączającym i aktywizującym
  mieszkańców (wrzesień 2024 r.)
  – II wydarzenie: Zielona Inicjatywa – wypracowana z interesariuszami, najbliższa lokalnym potrzebom (wrzesień-październik 2024 r.)
  -III wydarzenie: Inicjatywa plenerowa – wypracowana z interesariuszami, najbliższa lokalnym potrzebom (październik 2024r)
  -IV wydarzenie: Inicjatywa integracyjna – wypracowana z interesariuszami, najbliższa lokalnym potrzebom (listopad 2024).
 4. Wydarzenie podsumowujące. Spotkanie z przedstawicielem urzędu miasta i lokalnymi liderami – wymiana obserwacji i doświadczeń po
  działaniach rewitalizacyjnych obszaru (listopad 2024 r.)