Opis projektu

Jaki jest cel lub cele projektu?

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji think tank Fundacji BIS w obszarze MIESZKAŃCY.

Miejsce:

Polska

Nazwa programu:

Konkurs PROO-4 Edycja 2023

Nazwa projektu:

„Badamy Intensywnie Społeczności – rozwój think tanku Fundacji BIS we współpracy z uczelnią wyższą ”

Program finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Więcej informacji

 1.  Uporządkowanie oraz udoskonalenie/wypracowanie nowych narzędzi badawczych w podejściu action research stosowanych w BIS.

  Etapy działania:
  1. Identyfikacja, zebranie i uporządkowanie dotychczas stosowanych metod i narzędzi
  2. Przeprowadzenie diagnozy i analizy stosowanych metod (mocne i słabe strony, czy występują jakieś braki, co można robić inaczej, aby było efektywniej z perspektywy wiedzy akademickiej)
  3. Wypracowanie kompletu udoskonalonych/nowych narzędzi w podejściu action research (w komplecie min. 4 narzędzia) odpowiadających na przygotowane rekomendacje
 2.  Rozwój kompetencji badawczych zespołu BIS

  Etapy działania:
  1. Diagnoza kompetencji zespołu BIS w zakresie prowadzenia badań społeczności w paradygmacie action research i opracowanie planu rozwoju zespołu animatorek uwzględniającego stan ich wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia badawcze
  2. Rozwinięcie kompetencji animatorek w zaplanowanych formach, indywidualnie lub grupowo, w sposób optymalnie odpowiadający na potrzeby i racjonalnie korzystający z dostępnych środków.
  3. Wypełnienie przez każdą z animatorek ankiety ewaluacyjnej, w której dokonają one autoewaluacji wzrostu swojej wiedzy na temat badan społecznych oraz podzielą się spostrzeżeniami i opiniami dotyczącymi procesu edukacyjnego
 3.  Opracowanie i wdrożenie pilotażowego systemu współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie praktyk studenckich

  Etapy działania:
  1. Opracowanie ramowego programu praktyk, który będzie bazą do działań rekrutacyjnych prowadzonych wśród studentów UJ
  2. Działania promocyjne i rekrutacyjne prowadzone we współpracy z konsultantką/tem programu praktyk studenckich z ramienia uczelni,
  w tym: spotkania informacyjne, ogłoszenia rozsyłane kanałami uczelni (FB, newsletter, www)
  3. Opracowanie indywidualnego programu praktyk dla każdego ze studentów
  4. Realizacja praktyk studenckich, w tym działań badawczych ze wsparciem animatorów i opiece merytorycznej konsultanta/tki
  programu praktyk z UJ.
  5. Spotkanie ewaluacyjne podczas którego spotkamy się ze studentami i ocenimy przebieg procesu i efektywność odbytych praktyk
 4.  Rozwój funkcji think tank BISu

 5. Działalność upowszechniająca i rzecznicza