Opis projektu

Miejsca Aktywnych Mieszkańców

Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową, w okresie od lipca 2018r. do czerwca 2021r.

Więcej informacji

Idea

MAM to nowatorskie podejście do idei centrum społecznościowego. Przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni. To miejsce współtworzone przez mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządowych. 

Centrum społecznościowe to idea funkcjonowania miejsca, które pozwala mieszkańcom na wspólną aktywność społeczną i obywatelską. Na przestrzeni lat, takie ośrodki, wspierają społeczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

„Organizowanie społecznościowe ma na celu zaangażowanie ludzi do dbania o swoje otoczenie i zabierania głosu w ważnych dla nich kwestiach oraz osiągnięcie długofalowych i trwałych zmian w społeczności. Bez względu na miejsce (osiedle, wieś czy miasto) i temat (zwiększenie liczby pojemników na odpady, remont starego placu zabaw, zablokowanie budowy wieży transmisyjnej czy poprawa połączeń komunikacji publicznej w mieście), pozwala pokazać zwykłym obywatelom, że mogą mieć wpływ na swoje środowisko i być aktywnymi aktorami w przestrzeni publicznej.” – źródło: „Wprowadzanie zmian w społecznościach lokalnych – przewodnik dla organizatorów społecznościowych”, Iwona Nowak

Bazując na doświadczeniach istniejących centrów społecznościowych stworzyliśmy model, który łączy istniejące formy działalności z nowatorskimi elementami współpracy JST, NGO i mieszkańców.

Miejsce Aktywności Mieszkańców będzie działać zgodnie z następującymi wartościami: 

Sprawczość – MAM buduje poczucie wpływu, daje moc do działania, rozwija umiejętności miękkie i pomaga inspirować.

Wzajemność – MAM daje możliwość bycia częścią społeczności, włączania się i czerpania satysfakcji z działań na rzecz dobra wspólnego.

Otwartość – MAM jest otwarte dla każdego mieszkańca.

Współodpowiedzialność – MAM jest tworzony wspólnie przez wszystkich jego odbiorców, to miejsce na które wspólnie wpływamy, ale też wspólnie o nie dbamy i odpowiadamy za jego kondycję

Oferta

Oferta

STWÓRZ Z NAMI „MIEJSCE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW”

czyli ogólnodostępne centrum społecznościowe przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni.

Działania realizowane w ramach MAM-u składają się z trzech etapów: 

1. Wypracowywanie koncepcji

2. Wdrażanie

3. Prowadzenie MAM-u przez lokalne NGO

KORZYŚCI DLA NGO: 

= przestrzeń: miejsce do pracy jak i przestrzeń do działania 

W MAM-ie każdy może realizować własne pomysły na działania dzięki bezpłatnej przestrzeni umożliwiającej realizację różnorodnych przedsięwzięć, także autorskich pomysłów.

= uczestnictwo w cyklu szkoleń, doradztwo merytoryczne i mentoringowe w trakcie tworzenia „Miejsca Aktywności Mieszkańców” 

Bezpłatne szkolenia oferowane w trakcie trwania projektu zapewnią kompetencje, które przełożą się na rozwój MAM-u. Pomogą także nabyć odpowiednie umiejętności, by w przyszłości prowadzić samodzielny MAM.

= wsparcie animacyjne 

W MAM-ie można skorzystać ze wsparcia animacyjnego i organizacyjnego, co pozwala na stworzenie i rozwój programu dla różnych grup odbiorców.

= wsparcie międzynarodowego partnera projektu 

Model wypracowywania oraz prowadzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców nie funkcjonuje aktualnie w Polsce, w związku z tym, projekt zakłada skorzystanie z doświadczeń partnera słowackiego Centrum Komunitneho Organizovania– organizacji o dużym doświadczeniu w prowadzeniu centrów społecznościowych.

= współtworzenie nowatorskiego modelu 

Model MAM-u stanowi modyfikację słowackiego modelu centrum społecznościowego, który jest adaptacją najnowszej wiedzy i praktyk do społecznych, kulturowych i historycznych uwarunkowań Europy Środkowej. To szczególne podejście do tworzenia centrów społecznościowych wypracowane zostało dzięki wieloletniej współpracy

Centrum Komunitneho Organizovania z amerykańskimi i europejskimi organizacjami specjalizującymi się w tym obszarze.

= wypracowany plan działania dla niezależnie działającego MAM-u

Projekt „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo

Dla kogo

Oferta kierowana jest do:

  • organizacji pozarządowych,
  • grup nieformalnych
  • oraz mieszkańców

z Chrzanowa i Nowego Sącza.

KOORDYNATORZY

CHRZANÓW

Grzegorz Olszowik, mamchrzanow@gmail.com

Klaudia Głogowska (osoba kontaktowa partnera projektu, UM Chrzanów), mam@chrzanow.pl

NOWY SĄCZ

Adrianna Krzak, akrzak@nowysacz.pl

Kamila Mateja, kmateja@nowysacz.pl


MIEJSCE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW – KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU, NGO I MIESZKAŃCÓW

KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU:

= przestrzeń łącząca władze samorządowe, sektor pozarządowy oraz samych obywateli, w której budowana jest współpraca międzysektorowa

= miejsce, gdzie możliwa jest bezpośrednia komunikacja między przedstawicielami samorządu

i mieszkańcami; dla samorządowców i urzędników udział w wydarzeniach MAM-u jest okazją do budowania partnerskich relacji i zmniejszania dystansu między urzędnikami i mieszkańcami

= przestrzeń i wsparcie do realizacji oficjalnych spotkań z mieszkańcami w mniej oficjalnej atmosferze np. spotkań konsultacyjnych, warsztatów, wydarzeń informacyjnych

= narzędzie do wzmacniania społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanym, aktywizowania jej, włączania w sprawy miasta a nawet umożliwiania samodzielnego rozwiązywania problemów

= dostęp do bieżących informacji o potrzebach i problemach społeczności oraz mechanizm znajdywania innowacyjnych rozwiązań problemów

= udział w wypracowywaniu i testowaniu nowatorskiego modelu Inkubowania Miejsc Aktywności Mieszkańców, tworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i samorząd lokalny

 

KORZYŚCI DLA NGO: 

= miejsce do prowadzenia spotkań, realizacji warsztatów i wydarzeń, przestrzeń do pracy roboczej (dostęp do sprzętu elektronicznego, szafka)

= nowe podejście do pracy z odbiorcami – metoda budowania społeczności lokalnej, którą NGO poznają dzięki uczestnictwu w cyklu szkoleń, wizycie studyjnej i mentoringowi w trakcie tworzenia „Miejsca Aktywności Mieszkańców” oraz wsparciu partnera słowackiego

= wsparcie animacyjne w planowaniu i realizacji nowych działań dla mieszkańców

= przestrzeń do nawiązywania kontaktów, współpracy z innymi NGO oraz urzędem, bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami oraz liderami lokalnymi

= dla najbardziej zaangażowanych NGO – możliwość poprowadzenia MAM-u wraz z innymi organizacjami po zakończeniu trwania projektu, na prowadzenie którego gmina ogłosi otwarty konkurs ofert dla NGO

 

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW: 

= miejsce spotkań, gdzie mieszkańcy wspólnie rozmawiają o sprawach dla nich najważniejszych, zmieniają swoją okolicę

= miejsce do prowadzenia różnego rodzaju nieformalnych działań edukacyjnych organizowanych przez samych mieszkańców (np. spotkania hobbystyczne, pokazy, wymiany, eventy)

= platforma do partycypacji mieszkańców w rozwoju miasta – zabierania głosu w lokalnych tematach, wypracowywania rozwiązań, podejmowania inicjatywy

= animacja życia społeczności sąsiedzkich i tematycznych (np. grup zainteresowań, grup o podobnych problemach i potrzebach np. mam z małymi dziećmi, seniorów, fanów ogrodnictwa, wędkarzy, cyklistów, harcerzy)

= wsparcie w realizacji oddolnych inicjatyw (np. pikników sąsiedzkich) – organizacyjne, promocyjne, merytoryczne

Partnerzy

Partnerzy

Biuro Inicjatyw Społecznych

Zadania: koordynacja formalna oraz merytoryczna projektu, opracowanie Modelu Centrum Społecznościowego, moderacja procesu wypracowywania założeń Centrum w każdym z samorządów, animacja współpracy z samorządem, wsparcie lokalnych NGO w przygotowaniu i prowadzeniu Centrum, prowadzenie działań edukacyjnych dla przedstawicieli JST, NGO i lokalnej społeczności.

Gmina Chrzanów

Zadanie: praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Chrzanowie.

Miasto Nowy Sącz

Zadanie: praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Nowym Sączu.

Centrum Komunitneho Organizovania

Zadanie: dzielenie się doświadczeniem w prowadzeniu Centrów Społecznościowych.

Unknown

Gmina Chrzanów – www.chrzanow.pl
Urząd Miejski w Chrzanowie
Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
tel. (32) 758 51 44
e-mail: promocja@chrzanow.pl

herb NS

Miasto Nowy Sącz – www.nowysacz.pl

ul.Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
tel: 18-443-53-08
e-mail: urzad@nowysacz.pl

cache_1600x1600_CKO_logo

Centrum Komunitnho Organizovania – www: www.cko.sk

Namastie Mladeze 587/ 17
960 01 Zvolen
tel. 421910324396
e-mail: maros@cko.s
Kontakt

Kontakt

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków

tel. +12 412 15 24
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

LOKALIZACJA

CHRZANÓW

Świętokrzyska 4,

32-500 Chrzanów

NOWY SĄCZ

ul. Żółkiewskiego 23

33-300 Nowy Sącz

KOORDYNATORZY

CHRZANÓW

Grzegorz Olszowik, mamchrzanow@gmail.com

Klaudia Głogowska (osoba kontaktowa partnera projektu, UM Chrzanów), mam@chrzanow.pl

NOWY SĄCZ

Adrianna Krzak, akrzak@nowysacz.pl

Kamila Mateja, kmateja@nowysacz.pl

MENTORKI

CHRZANÓW

Agnieszka Dziewitek, agnieszka.dziewitek@bis-krakow.pl

NOWY SĄCZ

Marta Ożlańska, marta.ozlanska@bis-krakow.pl

Zapytania ofertowe

Aktualne zapytania ofertowe

30.08.2019. Zakup tonerów.

Archiwalne zapytania ofertowe

22.08.2019. Zakup sprzętu komputerowego

26.07.2019. Wyniki zapytania ofertowego  MAM/01/BIS – realizacja zadań animatorów lokalnych w ramach działalności Miejsca Aktywnych Mieszkańców (MAM) w Chrzanowie i Nowym Sączu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195303

24.07.2019. Zakup artykułów papierniczo-biurowych Chrzanów

24.07.2019. Zakup artykułów papierniczo-biurowych Nowy Sącz

24.07.2019. Zakup materiałów papierniczo-biurowych Kraków.

12.07.2019.  Wybór lokalnych animatorów MAM

W dniu 12 lipca w Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe MAM/01/BIS – realizacja zadań animatorów lokalnych w ramach działalności Miejsca Aktywnych Mieszkańców (MAM) w Chrzanowie i Nowym Sączu.

Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195303

  • 10.04.2019. Trener

03_2019_RR_MAM_BIS_Rozeznanie_rynku_trener

03_2019_RR_MAM_BIS_formularz_oferty

Dokumenty do pobrania

Aktualności

Wizyta studyjna – 14-18.01.2019 r.

Wizytą studyjną u naszego słowackiego partnera oficjalnie wystartowaliśmy z  projektem “Miejsc Aktywności Mieszkańców”.

Z naszym wsparciem w miastach partnerskich, Chrzanowie i Nowym Sączu, powstaną centra społecznościowe, przeznaczone dla wszystkich tych, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni.

Poznaliśmy doświadczenia centrów społecznościowych w Bańskiej Bystrzycy i Zwoleniu (Komunitné centrum Sásová, Občianske centrum „OKO” Zvolen-Západ, Komunitné centrum Fončorda).
O szczegółach projektu będziemy pisać już wkrótce!