Przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania w Gminie Miejskiej Kraków ciał dialogu obywatelskiego i zespołów zadaniowych z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora.

Cel projektu:

Projekt służy uzyskaniu informacji na temat skuteczności, efektywności i użyteczności działań poszczególnych Ciał Dialogu Obywatelskiego działających w Krakowie oraz wyciągnięciu wniosków, czy podejmowane przez nie działania przyczyniają się do pozytywnej zmiany społecznej i rozwiązywania problemów, a zatem czy spełniają rolę do jakiej zostały powołane.

Więcej informacji

O projekcie

Informujemy, że od dnia 01.10.2020 do 31.12.2020 realizujemy projekt p.n. „Przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania w Gminie Miejskiej Kraków ciał dialogu obywatelskiego i zespołów zadaniowych z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora”.

Projekt służy uzyskaniu informacji na temat skuteczności, efektywności i użyteczności działań poszczególnych Ciał Dialogu Obywatelskiego działających w Krakowie oraz wyciągnięciu wniosków, czy podejmowane przez nie działania przyczyniają się do pozytywnej zmiany społecznej i rozwiązywania problemów, a zatem czy spełniają rolę do jakiej zostały powołane.

Na podstawie uzyskanych informacji przygotujemy rekomendacje do dalszego działania.

W pierwszym etapie przeanalizujemy dane zastane, czyli protokoły i uchwały rozmaitych działających w Krakowie ciał dialogu m.in. Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”, wszystkich Komisji Dialogu Obywatelskiego, Rady do spraw Budżetu Obywatelskiego czy do spraw Równego Traktowania.

Następnie przeprowadzimy 10 wywiadów focusowych, 6 indywidualnych wywiadów pogłębionych z członkami ciał dialogu a także ankiety, zarówno z przedstawicielami UMK, którzy zasiadają w ciałach dialogu jak i przedstawicielami aktywnie wspierających i współpracujących NGO.

Przygotujemy sprawozdanie, oraz krótkie, przyjazne narzędzie badawcze, które w przyszłości pozwoli prowadzić taką ewaluację na bieżąco.

Podstawowe wnioski ze sprawozdania będziemy upowszechniać  w Internecie na infografikach, a dodatkowo przeprowadzimy kampanię informacyjną w social media skierowaną do mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych, na temat tego, czym są i jak działają w Krakowie ciała dialogu obywatelskiego i dlaczego są ważnym łącznikiem pomiędzy Urzędem a stroną społeczną.

Zadanie Publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa