BIS Biuro Inicjatyw Społecznych | Co robimy
slider-maly-tlo1

Dialog i współpraca

CO ROBIMY

Edukujemy i wspieramy mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy w efektywnej realizacji celów. Dbamy o to, żeby  działać profesjonalnie i konsekwentnie. Wierzymy w sens działania na rzecz dobra wspólnego.

Realizujemy trzy Programy merytoryczne:

ZAANGAŻOWANI MIESZKAŃCY

Zaangażowani mieszkańcy, którzy biorą „sprawy w swoje ręce” to lepiej funkcjonujące wspólnoty.

RozwińZwiń
Co robimy - mieszkańcy

Dążymy do sytuacji, w której ludzie będą się interesowali sprawami dotyczącymi ogółu mieszkańców. Dzięki znajomości swoich reprezentantów, liderów lokalnych, a także swoich praw i obowiązków obywatelskich będą chcieli i potrafili jednoczyć siły by wspólnie działać na rzecz „dobra wspólnego”. Wspierając grupy mieszkańców chcemy pokazywać możliwości, takie jak: współpraca grup z instytucjami, partnerstwa lokalne, konsultacje społeczne, inicjatywa lokalna, czy budżet obywatelski.

308 grup inicjatywnych
otrzymało wsparcie finansowe i proceduralne w działaniach na rzecz społeczności.

Dzięki programom Fundacji w realizację przedsięwzięć lokalnych zaangażowało się 16 076 osób

OBYWATELSKIE ORGANIZACJE

Obywatelskie organizacje są przestrzeniami do twórczej aktywności ludzi i są formalnymi partnerami dla samorządów w realizacji potrzeb społecznych.

RozwińZwiń
Co robimy - organizacje

Przed organizacjami stoi szereg wyzwań. Oto przykładowe:

jak zwiększać zasięg swojego oddziaływania? Jak włączać mieszkańców do działań? Z kim i jak współpracować? Jak dbać o współpracowników? Jak zarządzać organizacją?

Podnoszenie efektów działań organizacji wymaga od grupy zaangażowanej w stowarzyszenie czy fundację szeregu umiejętności i systematycznego podnoszenia kompetencji. Tylko świadome organizacje, znając procedury i potrzeby mieszkańców, mogą być liczącymi się partnerami dla samorządów w realizacji wspólnych zadań. Mamy aktualne informacje dotyczące szans i możliwości dla przedstawicieli organizacji.

Ponad 1000 organizacji skorzystało z oferty edukacyjnej BIS w zakresie współpracy, rozwoju działań organizacji, ekonomii społecznej.

Dla liderów społecznych, organizacji i samorządowców zrealizowaliśmy 1500 szkoleń i 5438 konsultacji.

DIALOG I WSPÓŁPRACA

To nasze naczelne zasady, które realizujemy w działaniu na rzecz rozwoju aktywności społecznej i budowania silnego i wiarygodnego sektora pozarządowego w Małopolsce.

RozwińZwiń
Co robimy - dialog

Myślimy o organizacjach i aktywności społecznej w szerszym kontekście wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wymaga to włączenia szerokiej reprezentacji organizacji w dialog i współpracę na rzecz tworzenia lepszego prawa, rozwijanie współpracy z samorządami i biznesem, zmianę postaw społecznych. Chodzi o poczucie odpowiedzialności nie tylko za sprawy, którymi się zajmujemy branżowo w organizacji, ale również o spojrzenie „z lotu ptaka” na potrzeby sektora pozarządowego. Współpraca i zaangażowanie prowadzi nas do wspólnych sukcesów!

  1. Najważniejsze wydarzenia z udziałem BIS istotne dla sektora pozarządowego w Krakowie
  • powołanie Krakowskiego Porozumienia Organizacji Obywatelskich, którego celem było wzmacnianie współpracy organizacji z samorządem w Krakowie
  • Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • powstanie Komisji Dialogu Obywatelskiego
  • wypracowana przez środowisko koncepcja Centrum Obywatelskiego
  • uruchomienie Centrum Obywatelskiego
  1. Najważniejsze działania z udziałem BIS istotne dla rozwoju sektora pozarządowego w Małopolsce
  • sukcesy rzecznicze dot. tworzenia Wieloletniego Programu Współpracy samorządów z organizacjami w Małopolsce, utworzenia Funduszu Wkładów Własnych w woj. Małopolskim
  • powołanie w 2015 roku Federacji Małopolska Pozarządowa i współpraca z 30 organizacjami, w kierunku budowania silnego i wiarygodnego sektora

BIS 2008 – 2017

18930

osób zangażowanych
w przedsięwzięcia lokalne

352

grup inicjatywnych
wspartych proceduralnie i finansowo

1687

organizacji w Małopolsce skorzystało
z oferty rozwoju

1574

szkoleń

5613

konsultacji

300

organizacji aktywnie
uczestniczyło w konsultacjach