Opis projektu

Miejscowości tematyczne w Małopolsce

Cele projektu:
– wdrożenie modelu miejscowości tematycznej w 6 społecznościach
– promowanie pracy modelem miejscowości tematycznej w Małopolsce

Projekt trwał od sierpnia 2012 do października 2014 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Wykluczenie i problemy z rynkiem pracy mają dotkliwe skutki społeczne, szczególnie na obszarach wiejskich. Model miejscowości tematycznej to nowatorska metoda, która łączy aktywność społeczną i ekonomiczną mieszkańców obszarów wiejskich w branży turystycznej. Model wpisuje się w metodę pracy środowiskowej zakładającą angażowanie społeczności w rozwój miejscowości i przeciwdziałanie wykluczeniu. W modelu miejscowości tematycznej ludzie są aktywnymi uczestnikami działań na rzecz poprawy własnej sytuacji i kreatorami rozwoju lokalnego. Dzięki analizie zasobów lokalnych, współdziałaniu z innymi osobami przy pomocy animatorów, instytucji i organizacji, zwiększają swoją aktywność, nabywają nową wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w sferze społecznej i zawodowej co generuje dla nich nowe możliwości na rynku pracy.

Model miejscowości tematycznej umożliwia aktywizację całych społeczności wiejskich, a w miarę rozwoju miejscowości poprzez pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości ułatwia wchodzenie na rynek pracy. Nieodłącznym elementem pracy modelem miejscowości tematycznej jest tworzenie partnerstw wspierających ich rozwój. Tworzenie miejscowości tematycznej, obok zaangażowania mieszkańców, wymaga wsparcia ze strony samorządu i jego jednostek, a także zaangażowania organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Samorząd, chcąc wspierać proces powinien tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej i usług. Warto podkreślić, że miejscowość tematyczna nie jest skończonym w czasie projektem. To wieloletnie wyzwanie i złożony proces zmian, który odbywa się na kliku poziomach: aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz konsekwentnie realizowanej współpracy lokalnych instytucji przy wspólnej realizacji celów.

W naszym projekcie główny akcent położyliśmy na aktywizację społeczną, uspołeczniony proces tworzenia ofert miejscowości tematycznych i współpracę lokalną.

Aktualności