Przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie wzmacniania aktywności społecznej i współpracy lokalnej w gminie. Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi sektora ekonomii społecznej w Małopolsce Zachodniej. Zapraszamy do współpracy samorządy z terenu powiatu: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

W ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oferujemy samorządom bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze. Zapraszamy do zapoznania się  z proponowanymi ścieżkami wsparcia:

W imieniu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) przedstawiamy Państwu bezpłatną ofertę współpracy w zakresie wzmacniania aktywności społecznej i współpracy lokalnej w gminie.  Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi sektora ekonomii społecznej w Małopolsce Zachodniej.

Oferowane wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmuje działania kierowane zarówno do przedstawicieli urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych, jak i lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych/mieszkańców.

Oferta obejmuje trzy uzupełniające się obszary pracy w środowisku, realizowane wspólnie z samorządem:

 1. Obszary współpracy z JST

Celem działań w tym obszarze jest rozwijanie współpracy między samorządem a organizacjami i/lub mieszkańcami, w tym wprowadzanie nowych form współpracy. Zakres wsparcia może dotyczyć m. in:

 • diagnozowania potrzeb samorządu w zakresie współpracy z NGO i grupami nieformalnymi/mieszkańcami w oparciu o metodologię Modelu Współpracy
 • konsultacji rocznych programów współpracy i tworzenia programów wieloletnich
 • wprowadzania nowych form współpracy np. regrantingu, projektów partnerskich, polityki lokalowej
 • usprawniania współpracy finansowej, otwartych konkursów ofert
 • tworzenia ciał dialogu, w tym Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieży
 • budowania lokalnych partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych (JST, lokalne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, PES, przedsiębiorcy)
 • wypracowania /aktualizacji zasad Inicjatywy Lokalnej, Budżetu Obywatelskiego
 • wprowadzenia mikrograntów jako narzędzia aktywizacji mieszkańców
 • budowania współpracy lokalnej wokół oferty turystycznej (produkt sieciowy)
 • organizacji szkoleń, wizyt studyjnych i doradztwa specjalistycznego dla pracowników JST
 1. Obszar współpracy z NGO

Celem działania w tym obszarze jest wzmacnianie potencjału organizacji działających na terenie gminy oraz poprawa jakości współpracy pomiędzy NGO i JST. Zakres wsparcia może dotyczyć m. in:

 • diagnozowania jakości współpracy pomiędzy NGO i JST w oparciu o metodologię Modelu Współpracy, oraz rozpoznanie potrzeb edukacyjnych organizacji
 • inicjowania współpracy między organizacjami w ramach wspólnych przedsięwzięć czy projektów partnerskich
 • wzmacniania udziału organizacji w dialogu z samorządem, w ramach konsultacji społecznych dotyczących nowych  form współpracy
 • realizacja działań  edukacyjnych w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby organizacji
 • wypracowania wspólnie z NGO rozwiązań wsparcia infrastrukturalnego, np. Centrum Organizacji Pozarządowych/ Centrum Społecznościowe
 1. Obszar współpracy z grupami nieformalnymi,

Celem działania w tym obszarze jest wzmacnianie oddolnej aktywności społecznej i obywatelskiej, wspieranie niesformalizowanych grup mieszkańców zainteresowanych  podjęciem /rozwijaniem działań na rzecz swoich społeczności, w tym zakładaniem nowych organizacji pozarządowych. Zakres wsparcia może objejmować m.in.:

 • identyfikację istniejących grup przez samorząd w oparciu o znajomość środowiska lokalnego
 • pogłębioną diagnozę potencjału środowiska lokalnego np. mapa zasobów, badanie potrzeb społeczności, analiza otoczenia, interesariuszy;
 • spotkania indywidualne lub grupowe z animatorem;
 • cykle edukacyjne dla liderów środowisk lokalnych;
 • animację i wsparcie w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej;
 • spotkania indywidualne i grupowe z doradcą kluczowym;
 • doradztwo specjalistyczne indywidualne lub grupowe

W ramach projektu MOWES przy wsparciu animatorów, stworzymy z Państwem Plan Działania. Animator pomoże przeprowadzić pogłębioną diagnozę pomysłów i przygotować je do realizacji.  Przed wypełnieniem  formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną.

Przystąpienie samorządu do projektu oznacza współpracę w ramach wszystkich trzech wymienionych wyżej  obszarów  pracy.

W imieniu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) przedstawiamy Państwu bezpłatną ofertę współpracy w zakresie wprowadzania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (klauzul społecznych) w praktykę działania samorządów.

Oferowane wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmuje (w zależności od potrzeb):

 • diagnozę zapotrzebowania na zastosowanie klauzul społecznych w samorządzie,
 • działania edukacyjne dotyczące społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych adresowane do JST i środowiska,
 • doradztwo w zakresie wprowadzania regulacji sankcjonujących wykorzystanie klauzul społecznych w samorządzie (konsultacje dokumentów),
 • doradztwo w zakresie praktycznego zastosowania klauzul społecznych w realizowanych zamówieniach (konsultacje dokumentów);

Oferta kierowana jest zarówno do przedstawicieli urzędu,  jego jednostek organizacyjnych, jak i lokalnych organizacji pozarządowych.

Samorządy zostaną  wybrane w procesie rekrutacyjnym. Zaznaczamy, że udział w projekcie to możliwość uzyskania fachowego wsparcia ale również zobowiązanie do konsekwentnej współpracy i wprowadzenia nowych rozwiązań.  Przed złożeniem formularza  zgłoszeniowego należy zapoznać się  dokumentacją rekrutacyjną. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy kontraktu – umowy uczestnictwa, który informuje o zobowiązaniach samorządu.

Przed wypełnieniem  formularza rekrutacyjnego prosimy o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną, która obejmuje m. in:

 1. Regulamin animacji lokalnej JST
 2. Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 3. Kontrakt – umowa uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu)

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Formularze rekrutacyjne prosimy przesłać na adres email: rekrutacja.mz@bis-krakow.pl  Wybrane samorządy zostaną zaproszone do drugiego etapu – rozmów rekrutacyjnych.

W razie pytań prosimy o kontakt z animatorami współpracy JST:  panią Ewą Chromniak (tel. 790 346 927) lub panią Agnieszką Dziewitek (tel. 666 358 430)  z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.