MOWES wspiera ES

Jeśli jesteś przedstawicielem lub przedstawicielką grupy nieformalnej, organizacji pozarządowej, spółdzielni socjalnej, samorządu i chcesz razem z grupą ludzi jednocześnie realizować cele społeczne oraz zarabiać to… To jest możliwe!

Zapraszamy do korzystania z oferty Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES). To przedsięwzięcie łączy potencjał i doświadczenie sześciu podmiotów. OWES współtworzymy wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnią Socjalną OPOKA oraz Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy. Naszym celem jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej.

mapa-mowesDziałamy w:

Małopolsce Zachodniej, który obejmuje powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki. Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, który obejmuje: miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki.

Oferta MOWES www.es.malopolska.pl.
Projekty MOWES KOM i MOWES MZ są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.