Opis projektu

Model współpracy

Celem projektu było wzmacnianie współpracy pomiędzy samorządami a organizacjami pozarządowymi w Małopolsce poprzez wdrożenie zasad i rozwiązań, które stanowią Model Współpracy, rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt trwał od lipca 2014 do czerwca 2015 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

Celem współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną jest dobro wspólnoty samorządowej. Organizacje są tworzone przez mieszkańców, czyli obywateli chcących rozwiązywać konkretne problemy społeczne. Z kolei administracja samorządowa jest częścią demokratycznego systemu sprawowania władzy i to jej misją jest świadczenie szeroko pojętych usług publicznych.

Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi w Polsce pozostaje wciąż na niezadowalającym poziomie. Wskaźnik Jakości Współpracy w Małopolsce wynosi 40 (skala 100) wg badań ISP 2011. Jednocześnie średnio 70% organizacji pozarządowych jako swojego głównego partnera po stronie samorządowej wskazuje urząd.

Wskazując deficyty we współpracy przede wszystkim zaznacza się braki w codziennej kulturze współpracy, w tym: nieufność, brak wzajemnego zrozumienia, nieznajomość realiów działania, posługiwanie się „odmiennymi językami”, a często po prostu brak regularnych kontaktów wykraczających poza relacje służbowe. Żeby zbliżać do siebie organizacje i samorządy promowaliśmy i proponowaliśmy w Małopolsce wdrażanie Modelu Współpracy. Pięć samorządów zachęciliśmy do pracy nad poprawą standardów współpracy.

Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Spotkania i szkolenia, których celem było promowanie Modelu Współpracy
  2. Akademię Współpracy dla samorządowców i przedstawicieli NGOs, w tym wizytę studyjną
  3. Działania środowiskowe w 4 samorządach, których celem było poprawienie standardów współpracy samorządu z organizacjami.
Efekty

Efekty

3000 osób dowiedziało się o Modelu współpracy (Forum, szkolenia, spotkania, artykuły)
115 organizacji w Miechowie, Bukowinie Tatrzańskiej, Gorlicach, zostało zaangażowanych w konsultacje i tworzenie Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy
160 przedstawicieli NGOs wzmocniło wiedzę w zakresie m.in.: pracy metodą projektu, sprawozdawczości, księgowości, źródeł finansowania działań.
– blisko 1100 osób wzięło udział w piknikach promujących współpracę i aktywność społeczną w samorządach.
5 samorządów wprowadziło uchwałami i zarządzeniami zmiany dotyczące np.: zasad przeprowadzania konsultacji, zlecania zadań, wprowadzono ewaluację współpracy , opracowano zasady korzystania z mienia gminnego, powołanie i zasady funkcjonowania Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, wpisano zakres zadań koordynatora współpracy z organizacjami.

Materiały

Materiały

Raporty z diagnoz współpracy w samorządach:

– Bukowina Tatrzańska
– Krynica
– Gorlice
– Miechów
– Gorlice

Partnerzy

Partnerzy

Projekt realizowany był w partnerstwie z Województwem Małopolskim.

Aktualności