Opis projektu

Wolontariat pracowniczy w NGO

Cele projektu:

Celem projektu jest promocja modelu wymiany kompetencji między sektorem pozarządowym i biznesem opartego o wolontariat pracowniczy.

Projekt realizowany jest w okresie: lipiec – grudzień 2018 r.

Biznes

Więcej informacji

Festiwal szkoleń dla NGO

Festiwal szkoleń dla NGO

to okazja do wymiany kompetencji oraz wspólnego uczenia się ludzi biznesu i organizacji pozarządowych.

Wolontariusze – pracownicy krakowskich firm przygotują dla działaczy społecznych serię szkoleń, w trakcie których podzielą się swoimi zawodowymi doświadczeniami. Dla działaczy NGO będzie to okazja do rozwoju i doskonalenia w wybranych przez siebie tematach. Dla wolontariuszy pracowniczych – możliwość rozwoju własnych umiejętności związanych z prowadzeniem szkoleń.

Do udziału w Festiwalu szkoleń dla NGO zapraszamy:

* członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych

* działaczy grup nieformalnych, aktywistów społecznych działających na terenie Województwa Małopolskiego

Szkolenia będą odbywały się od października do grudnia 2018 r.

Udział w szkoleniach jako wolontariusz wiąże się z wniesieniem opłaty uczestnictwa w wysokości 150 zł na osobę, co stanowi 15% wartości szkoleń.

 

 
O projekcie

O projekcie

Idea projektu wywodzi się z założenia, iż pracownicy małopolskich firm posiadają cenne kompetencje, którymi mogą podzielić się z przedstawicielami małopolskich NGO. Z drugiej strony Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, jako organizacja działająca od wielu lat w oparciu o narzędzia edukacji pozaformalnej, może pomóc pracownikom – wolontariuszom zdobywać i rozwijać kompetencje niezbędne do uczenia innych, np. prowadzenia szkoleń. Taka wymiana jest bardzo cennym elementem rozwoju osób pracujących zarówno w sektorze biznesu, jak i organizacji społecznych. Pracownicy zyskują cenione na rynku kompetencje zawodowe i rozwijają społeczne zaangażowanie m. in. w kontekście budowania pozycji lidera, a NGO poszerzają wiedzę z kluczowych dla nich obszarów, dzięki czemu wzmacniają pozycję organizacji i wpływają bezpośrednio na rozwój III sektora w Polsce (zasada win-win).

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych rozwija współpracę między NGO i biznesem w formie wolontariatu pracowniczego od 2015 r. Dysponujemy skutecznym schematem działania dla wolontariuszy-pracowników, którzy przyznają, że nauczyli się więcej niż oczekiwali, a wiedzę wdrożyli w swoich firmach. Nasz model kompetencyjny to jednocześnie unikalne i atrakcyjne narzędzie HR dla przedsiębiorstw, którym zależy na wdrożeniu idei społecznej odpowiedzialności w praktyce. Osiągnęliśmy cel również dla działaczy społecznych, którzy otrzymali możliwość uzyskania konkurencyjnej, biznesowej wiedzy i wzbogacenia swoich sposobów działania. Zachęcamy do zapoznania się z zakładkami dla wolontariusza-pracownika oraz dla firm.

W trakcie tegorocznej edycji projektu chcemy:

* promować idee i zasady organizacji wolontariatu pracowniczego, szczególnie kompetencyjnego wśród 105 przedstawicieli 45 małopolskich firm i organizacji pozarządowych oraz ich pracowników i współpracowników

* przygotować 15 wolontariuszy – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów

* stworzyć okazję 90 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej.

Więcej informacji o dotychczas zrealizowanych działaniach można znaleźć na podstronie projektów „Wolontariat pracowniczy szansą dla NGO i biznesu” realizowanych w latach 2015 i 2016.

W poprzednich edycjach projektu wypracowaliśmy:

 • wspólnie z 4 małopolskimi firmami wypracowaliśmy, przetestowaliśmy oraz upowszechniliśmy model współpracy w oparciu o  pracowniczy wolontariat kompetencyjny
 • zwiększyliśmy wiedzę na temat idei i zasad organizacji wolontariatu pracowniczego, w szczególności wolontariatu kompetencyjnego, wśród małopolskich firm i NGO, oraz ich pracowników i współpracowników
 • przygotowaliśmy 10 wolontariuszy – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów
 • stworzyliśmy okazję 96 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej
Model kompetencyjny

Model kompetencyjny

Wspólne działania firm i Fundacji BIS:

 • Etap koncepcyjny:
  • wspólne wypracowanie przez przedstawicieli 4 małopolskich firm oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych schematu działania służącego zaangażowaniu pracowników firm w przygotowanie i realizację szkoleń dla przedstawicieli małopolskich NGO, m.in. założenia dotyczące rekrutacji pracowników – wolontariuszy, przebieg ich przygotowania do pełnienia roli trenerów, forma ewaluacji działań
 • Etap testowania modelu:
  • rekrutacja pracowników – wolontariuszy
  • udział 2 lub 3 pracowników- wolontariuszy w 20 godzinnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia szkolenia dla NGO dotyczącego specjalizacji wolontariuszy oraz wsparcie mentorskie w przygotowaniu programu szkolenia
  • przeprowadzenie przez każdego z wolontariuszy 4 do 8 godzinnego szkolenia dla przedstawicieli małopolskich NGO oraz jego superwizja
 • Etap podsumowania:
  • udział wolontariuszy, przedstawicieli firm i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w ewaluacji przeprowadzonych działań, analiza wniosków z podjętych działań oraz wypracowanie ostatecznego kształtu modelu współpracy, możliwego do dalszego wspólnego wdrażania przez przedstawicieli firm i NGO niezależnie od jego finansowania ze środków publicznych
  • upowszechnianie modelu współpracy

Działania skierowane do przedstawicieli małopolskich NGO:

 • 8 szkoleń przygotowanych i przeprowadzonych przez wolontariuszy – pracowników małopolskich firm.
Dla firm

Dla firm

Zgodnie z badaniami brytyjskiej organizacji Business in the Community, pracownicy angażujący się w wolontariat, są jednocześnie bardziej zmotywowani do pracy, efektywni i przywiązani do firmy.

Wolontariat pracowniczy to wiele korzyści dla firmy, która staje się firmą odpowiedzialną społecznie. Oferujemy:

 • narzędzie do rozwoju pracowników: możliwość pracy w nowej roli i nabycia nowych kompetencji, które mogą wykorzystać w firmie lub we współpracy z klientami (możliwość prowadzenia szkoleń, aktywnych prezentacji, seminariów). Szansa rozwoju i ciągłego podnoszenia kompetencji jest jednym z decydujących czynników budowania lojalności pracownika z pracodawcą
 • unikalne narzędzie do kształtowania motywacji wewnętrznej pracowników, poczucia sensu wykonywanej pracy
 • sposobność lepszej współpracy w ramach zespołów pracowniczych, możliwość wyłonienia liderów – budowanie w firmie środowiska osób zaangażowanych, otwartych na dzielenie się kompetencjami
 • poznanie osób z innych branż, środowisk oraz sposobność do nawiązania różnorodnych relacji na polu biznesowym i społecznym
 • możliwość odstresowania się pracowników i poczucie dumy, że pracują w firmie, która podejmuje ważne działania społeczne. Pracownicy chętniej utożsamiają się z taką firmą.
Dla wolontariuszy

Dla wolontariuszy

Do podjęcia się roli wolontariusza zapraszamy osoby, które:

 • szukają dla siebie nowych możliwości rozwoju zawodowego i są otwarte na wyzwania
 • chcą dowiedzieć się, jak wygląda prowadzenie szkoleń i zdobyć pierwsze doświadczenia trenerskie lub doskonalić swoje kompetencje trenerskie np. wzbogacając portfolio o nowe tematy szkoleniowe czy grupy odbiorców
 • są chętne do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
 • chcą razem ze swoją instytucją wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe i pomóc im jeszcze skuteczniej realizować ich misje.

Jak skorzystam, zostając wolontariuszem? Korzyści jest kilka, między innymi:

 • rozwiniesz swoje kompetencje – pomożemy Ci przygotować się do prowadzenia krótkich działań edukacyjnych (krótkich szkoleń, seminariów, interesujących wykładów)
 • zdobędziesz pierwsze doświadczenie trenerskie prowadząc szkolenie lub seminarium w tematyce, która jest Ci bliska
 • dowiesz się, jakie są Twoje mocne strony, a nad czym warto pracować, aby dalej doskonalić się w przekazywaniu wiedzy
 • sprawdzisz czy w ogóle uczenie innych jest dla Ciebie – czy sprawia Ci to radość i czy warto inwestować dalej w ten kierunek rozwoju
 • i wreszcie pomożesz rozwijać się innym!
Kontakt

Kontakt

Animatorka współpracy
Joanna Czarnik
joanna.czarnik@bis-krakow.pl
kom 883-776-370

Koordynator projektu
Łukasz Krzemiński
lukasz.krzeminski@bis-krakow.pl

Aktualności