Opis projektu

Wolontariat pracowniczy w NGO

Cele projektu:
Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelu wymiany kompetencji między sektorem pozarządowym i biznesem opartego o wolontariat pracowniczy.

Projekt realizowany jest w okresie lipiec – grudzień 2017 r.

Biznes

Więcej informacji

Geneza

Geneza

Idea projektu wywodzi się z założenia, iż pracownicy małopolskich firm posiadają cenne kompetencje, którymi mogą podzielić się, w ramach wolontariatu pracowniczego, z przedstawicielami małopolskich NGO. Z drugiej strony Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, jako organizacja działająca od wielu lat w oparciu o narzędzia edukacji pozaformalnej, może pomóc pracownikom – wolontariuszom zdobywać i rozwijać kompetencje niezbędne do uczenia innych np. prowadzenia szkoleń. Taka wymiana może być bardzo cennym elementem rozwoju osób pracujących zarówno w sektorze biznesu jak i organizacji społecznych.

Tematykę związaną z rozwijaniem współpracy między NGO i biznesem w formie wolontariatu pracowniczego podejmujemy w Fundacji od 2015 r. Więcej informacji o dotychczas zrealizowanych działaniach można znaleźć na podstronie projektów „Wolontariat pracowniczy szansą dla NGO i biznesu” realizowanych w latach 2015 i 2016.

W trakcie tegorocznej edycji projektu chcemy:

 • wspólnie z 4 małopolskimi firmami wypracować, przetestować oraz upowszechnić model współpracy w oparciu o  pracowniczy wolontariat kompetencyjny
 • zwiększyć wiedzę na temat idei i zasad organizacji wolontariatu pracowniczego, w szczególności wolontariatu kompetencyjnego, wśród małopolskich firm i NGO, oraz ich pracowników i współpracowników
 • przygotować 10 wolontariuszy – pracowników do dzielenia się kompetencjami i uczenia innych np. w formie szkoleń, seminariów
 • stworzyć okazję 96 przedstawicielom organizacji pozarządowych do rozwoju kompetencji przydatnych w ich aktywności społecznej
O projekcie

O projekcie

Wspólne działania firm i Fundacji BIS:

 • Etap koncepcyjny:
  • wspólne wypracowanie przez przedstawicieli 4 małopolskich firm oraz Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych schematu działania służącego zaangażowaniu pracowników firm w przygotowanie i realizację szkoleń dla przedstawicieli małopolskich NGO, m.in. założenia dotyczące rekrutacji pracowników – wolontariuszy, przebieg ich przygotowania do pełnienia roli trenerów, forma ewaluacji działań
 • Etap testowania modelu:
  • rekrutacja pracowników – wolontariuszy
  • udział 2 lub 3 pracowników- wolontariuszy w 20 godzinnym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia szkolenia dla NGO dotyczącego specjalizacji wolontariuszy oraz wsparcie mentorskie w przygotowaniu programu szkolenia
  • przeprowadzenie przez każdego z wolontariuszy 4 do 8 godzinnego szkolenia dla przedstawicieli małopolskich NGO oraz jego superwizja
 • Etap podsumowania:
  • udział wolontariuszy, przedstawicieli firm i Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w ewaluacji przeprowadzonych działań, analiza wniosków z podjętych działań oraz wypracowanie ostatecznego kształtu modelu współpracy, możliwego do dalszego wspólnego wdrażania przez przedstawicieli firm i NGO niezależnie od jego finansowania ze środków publicznych
  • upowszechnianie modelu współpracy

Działania skierowane do przedstawicieli małopolskich NGO:

 • 8 szkoleń przygotowanych i przeprowadzonych przez wolontariuszy – pracowników małopolskich firm.
Kontakt

Kontakt

Animatorka współpracy
Joanna Czarnik
joanna.czarnik@bis-krakow.pl
kom 883-776-370

Koordynator projektu
Łukasz Krzemiński
lukasz.krzeminski@bis-krakow.pl

Aktualności