Opis projektu

Pracuję w NGO

Celem projektu była promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na nadal jeszcze nowym rynku pracy, w organizacjach pozarządowych. Działania kierowaliśmy do osób niepełnosprawnych, dotychczas bezrobotnych, chętnych zdobycia nowych kwalifikacji i nowego zawodu. Projekt trwał od października 2013 do kwietnia 2015 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

III sektor zbyt rzadko jest postrzegany jako pracodawca, mimo że wg. danych GUS na koniec 2012 w organizacjach było zatrudnionych 147 tys. osób, co oznacza, że ich udział w zatrudnieniu w gospodarce narodowej wynosi 1%. Warto podkreślić, że pomiędzy rokiem 2010 a 2012 zatrudnienie w III sektorze wzrosło o 7 tys. etatów, a jeśli spojrzeć na liczbę pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy o 14 tys. osób. III sektor może stać się ważnym rynkiem pracodawców, służącym zmianom społecznym. Biorąc pod uwagę elastyczność jaką oferują organizacje pozarządowe i potrzeby osób niepełnosprawnych, III sektor może być dobrym miejscem do rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych dla osób niepełnosprawnych. Główne deficyty kadrowe organizacji to wykwalifikowani księgowi i specjaliści przystosowani do dynamicznej pracy metodą projektów sprawni w komunikacji zewnętrznej.

Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Wsparcie w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania uczestników
  2. Przygotowanie do podjęcia pracy (w tym 4 cykle szkoleniowe)
  3. Staże w organizacjach pozarządowych
  4. Kontaktowanie pracodawców z kandydatami do pracy
Efekty

Efekty

Zaktywizowano społecznie 40 osób niepełnosprawnych, co daje 95% skuteczności. Uczestnicy projektu zostali przygotowani do podjęcia aktywności zawodowej w organizacjach, podnieśli wiedzę i umiejętności z zakresu księgowości, PR, reklamy oraz poznali specyfikę pracy w organizacji.

42 osoby uczestniczyły w kompleksowych cyklach szkoleń i konsultacjach rozwojowych
29 osób skorzystało ze staży zawodowych w organizacjach
8 osób zatrudniono po zakończeniu projektu Pracuję w NGO
powstały 4 nowe miejsca pracy w organizacjach

Materiały

Materiały

– Publikacja „ABC pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy”

Partnerzy

Partnerzy

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO. Partner projektu zapewnił wsparcie dla uczestników dot. doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne oraz opracował publikację „ABC pracownika z niepełnosprawnością i pracodawcy”.

Aktualności