Opis projektu

Miejscowości tematyczne w Małopolsce

Cele projektu:
– wdrożenie modelu miejscowości tematycznej w 6 społecznościach
– promowanie pracy modelem miejscowości tematycznej w Małopolsce

Projekt trwał od sierpnia 2012 do października 2014 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

Wykluczenie i problemy z rynkiem pracy mają dotkliwe skutki społeczne, szczególnie na obszarach wiejskich. Model miejscowości tematycznej to nowatorska metoda, która łączy aktywność społeczną i ekonomiczną mieszkańców obszarów wiejskich w branży turystycznej. Model wpisuje się w metodę pracy środowiskowej zakładającą angażowanie społeczności w rozwój miejscowości i przeciwdziałanie wykluczeniu. W modelu miejscowości tematycznej ludzie są aktywnymi uczestnikami działań na rzecz poprawy własnej sytuacji i kreatorami rozwoju lokalnego. Dzięki analizie zasobów lokalnych, współdziałaniu z innymi osobami przy pomocy animatorów, instytucji i organizacji, zwiększają swoją aktywność, nabywają nową wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w sferze społecznej i zawodowej co generuje dla nich nowe możliwości na rynku pracy.

Model miejscowości tematycznej umożliwia aktywizację całych społeczności wiejskich, a w miarę rozwoju miejscowości poprzez pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości ułatwia wchodzenie na rynek pracy. Nieodłącznym elementem pracy modelem miejscowości tematycznej jest tworzenie partnerstw wspierających ich rozwój. Tworzenie miejscowości tematycznej, obok zaangażowania mieszkańców, wymaga wsparcia ze strony samorządu i jego jednostek, a także zaangażowania organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Samorząd, chcąc wspierać proces powinien tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej i usług. Warto podkreślić, że miejscowość tematyczna nie jest skończonym w czasie projektem. To wieloletnie wyzwanie i złożony proces zmian, który odbywa się na kliku poziomach: aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz konsekwentnie realizowanej współpracy lokalnych instytucji przy wspólnej realizacji celów.

W naszym projekcie główny akcent położyliśmy na aktywizację społeczną, uspołeczniony proces tworzenia ofert miejscowości tematycznych i współpracę lokalną.

Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Seminaria i szkolenia nt modelu miejscowości tematycznych w małopolskich samorządach
  2. Indywidulane spotkania upowszechniające model
  3. Szkoła Animatorów Miejscowości Tematycznych
  4. Pracę środowiskową w 6 społecznościach
  5. Festiwal Miejscowości Tematycznych
Efekty

Efekty

Kluczowe rezultaty:

3700 osób uczestniczyło w wydarzeniach miejscowości tematycznych do X 2014 roku
184 spotkania mieszkańców z animatorami BIS. Wspólnie opracowano: mapy zasobów, Plany Rozwoju, Plany Promocji miejscowości tematycznych. Przygotowano i przetestowano konkretne oferty skierowane do wybranych grup.
160 osób zaangażowało się w planowanie i tworzenie ofert miejscowości tematycznych: „Sadek-Kostrza. Kraina pod zielonym wielorybem”,  „Ruda Kameralna. Wioska pozytywnie zakręcona”,  „Gwoździec. Wioska pod kobiecą ręką”, „Zagórze. Wioska u źródła”,  „Dulowa. Zaginiona wioska”, „Bolęcin. Wioska pod skałą”
430 instytucji w Małopolsce zwiększyło wiedzę nt. modelu miejscowości tematycznej
1000 osób wzięło udział w Festiwalu Miejscowości Tematycznych
powołano 4 partnerstwa na rzez rozwoju Miejscowości Tematycznych
– powstała identyfikacja wizualna miejscowości tematycznych, materiały promocyjne

Od XI 2014 roku miejscowości tematyczne działają samodzielnie. W czterech z nich zarejestrowano organizacje pozarządowe, które stopniowo ekonomizują działania. Liderzy, którzy wyłonili się w procesie pracy modelem miejscowości tematycznej mają do dziś nieoceniony wkład w aktywizowanie społeczności w swoich miejscowościach. BIS wspiera ich w tworzeniu samodzielnych projektów.

Materiały

Materiały

– publikacja „Tam gdzie miejsca mają duszę”
– strona internetowa od XI 2014 roku administrowana przez przedstawicieli miejscowości tematycznych link
– spot
– folder

Partnerzy

Partnerzy

Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz Siecią Lokalnych Grup Działania.

Aktualności