Opis projektu

Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Pleśna

Celem projektu było zwiększenie uspołecznienia procesu konsultacji społecznych w gminie Pleśna. Projekt trwał od stycznia do grudnia 2014 roku. Źródło finansowania EFS.

Więcej informacji

Geneza

Geneza

Założeniem naszego projektu było wyposażenie w wiedzę i narzędzia niezbędne do ulepszenia procesu konsultacji społecznych przedstawicieli samorządu oraz włączenia organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Gminy Pleśna. We współpracy z samorządem braliśmy udział w tworzeniu i organizowaniu konsultacji dwóch poniższych dokumentów:

  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  • Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Zrealizowalno

Zrealizowano

  1. Szkolenia w zakresie konsultacji społecznych
  2. Doradztwo z zakresu planowania konsultacji społecznych
  3. Badanie problemów i potrzeb
  4. Panel ekspertów
  5. Konsultacje z mieszkańcami
  6. Piknik informacyjno-konsultacyjny
Efekty

Efekty

163 przedstawicieli NGO oraz mieszkańców wzięło udział w konsultacjach
549 mieszkańców, przedstawicieli instytucji i organizacji wzięło udział w badaniach
28 przedstawicieli samorządu i NGO’s skorzystało z oferty edukacyjnej
400 mieszkańców i przedstawicieli NGO’s wzięło udział w pikniku promującym konsultacje społeczne
– Partycypacyjnie wypracowano i poddano konsultacjom dwa dokumenty branżowe
Powstała platforma konsultacji społecznych gminy Pleśna www.aktywnilokalnie.pl

Materiały

Materiały

– Raport z badań

Aktualności