17.00CO

Zoom na wolontariat kompetencyjny

Grudniowa aktywność Biura Inicjatyw Społecznych zaowocowała kolejnym spotkaniem networkingowym z cyklu dot. wolontariatu pracowniczego. Wiodącym wątkiem był wolontariat kompetencyjny pod postacią nieodpłatnego dzielenia się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami wolontariusza, związanymi stricte z jego ścieżką zawodową. Przedstawiciele małopolskiego biznesu oraz lokalnychorganizacji pozarządowych rozpatrywali wspólnie praktyczne aspekty pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego, poruszając m.in. kwestię celowości działań tego rodzaju, stopnia i formy zaangażowania pracodawcy, limitów czasu przyznawanych pracownikom na inicjatywy oraz sposobów monitorowania ilościowych i jakościowych efektów wdrażanych projektów.

Gościem spotkania był Grzegorz Goryl, reprezentujący UBS Kraków – podmiot biznesowy, który we współpracy z Fundacją Stella Virium realizuje projekt Career Turn. Ideą inicjatywy jest efektywne wsparcie osób bezrobotnych pod kątem podjęcia pracy w środowisku korporacyjnym.

Na tym przykładzie przyjrzeliśmy się zjawisku wolontariatu kompetencyjnego z czterech perspektyw: firmy, pracownika, organizacji społecznej i beneficjenta projektu. Jak skutecznie poprowadzić program współpracy międzysektorowej, aby osiągnąć realny wpływ społeczny? Niezbędna jest trafna diagnoza faktycznych potrzeb i oczekiwań zarówno ze strony pracodawcy, jak i docelowej grupy beneficjentów. Warto przemyśleć składowe kampanii informacyjno-promocyjnej, to jakimi kanałami dotrzeć do potencjalnych adresatów projektu, np. za pomocą mediów społecznościowych, stron internetowych, ulotek, mailingów, urzędów pracy, centrów aktywności społecznej czy uczelnianych biur karier.

Zapytany o praktyczne formy wsparcia uczestników Career Turn, Pan Grzegorz Goryl wymienił m.in. możliwość udziału w sesjach coachingowych, sesjach kalibracyjnych, rozmowy w języku angielskim, szkolenia z zakresu asertywności, zarządzania czasem, tworzenia CV, księgowości, pakietu MS Office. Coaching postrzegany jest w projekcie jako sposób na długotrwałe podtrzymywanie motywacji u beneficjenta.

P. Goryl podkreślił, że w ramach projektu rozwijają się nie tylko beneficjenci, ale także trenerzy z ramienia UBS. Pod okiem Fundacji Stella Virium przechodzą szkolenia, biorą udział w warsztatach merytorycznych, zapoznają się z wytycznymi i konspektami nakreślającymi priorytety dot. pracy z uczestnikami Career Turn, są zobligowani do podnoszenia swoich kompetencji. To, że pracownicy-wolontariusze stają się trenerami, jest cenną wartością dodaną z punktu widzenia firmy. Co istotne z perspektywy samego trenera – generowane jest poczucie zaangażowania, motywacji, często połączone z pewną gratyfikacją, np. kiedy grupa projektowa realizująca wolontariat zostanie doceniona i nagrodzona przez korporację na poziomie globalnym. Dla powodzenia projektu niezwykle ważne jest również wsparcie „górnego” managementu – osób decyzyjnych, wysoko usytuowanych w strukturze firmy.

Z perspektywy uczestników spotkania informacje, które się na nim pojawiły i wnioski ze wspólnej dyskusji są bardzo przydatnym materiałem do pracy nad własnymi inicjatywami wolontariatu pracowniczego. A że podczas spotkania pojawiły się sygnały o nowych pomysłach – możemy liczyć na kolejne przedsięwzięcia angażujące małopolskie organizacje pozarządowe i firmy.

Spotkania networkingowe są częścią projektu „Wolontariat pracowniczy szansą dla NGO i biznesu – ed. II” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.