PRIORYTET konsultacje WP KRK

Wyniki badań organizacji w Gminie Pleśna

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma raportami z badań, które przeprowadzone zostały w ramach projektu „Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna”.

I. DIAGNOZA POTENCJAŁU SEKTORA POZARZĄDOWEGO W GMINIE PLEŚNA – niniejszy raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego w okresie od stycznia do kwietnia 2014 roku: analizy danych zastanych (programów, strategii, sprawozdań), badań ankietowych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 2 wywiadów grupowych – z reprezentantami organizacji pozarządowych oraz pracownikami urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

II. DIAGNOZA UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY PLEŚNA – by dokument odpowiadał na problemy i potrzeby mieszkańców gminy Pleśna i w realny sposób przyczyniał się do zapobiegania i zwalczania nadużywania substancji psychoaktywnych, przeprowadzono badania służące oszacowaniu skali zjawiska, poznaniu opinii i doświadczeń mieszkańców w zakresie spożywania substancji psychoaktywnych oraz identyfikacji trudności i barier w funkcjonowaniu systemu przeciwdziałania uzależnieniom w gminie Pleśna.

Diagnoza uzależnień w Gminie Pleśna

Diagnoza potencjału sektora pozarządowego w Gminie Pleśna